प्राथमिक

मोहनराव परुळेकर प्राथमिक शाळा 

    क्र.

                    नाव

    क्र.

                नाव

   १.
 सौ. सुवर्णलता का. मांंजरेकर
    मुख्याध्यापिका , 
  एस.एस.सी.,डी.एड.
   २.
 कु. कुंंदा मा. आचरेकर
 एस.एस.सी.,डी.एड.
   ३.
 कु. विणा अं. गोसावी
 बी.ए.डी.एड.
   ४.
 सौ. निशाली न. पेंंडुरकर
 एस.एस.सी.,डी.एड.
   ५.
 सौ. श्रध्दा ह. चव्हाण
 एस.एस.सी.,डी.एड.
   ६.
 सौ. निलिमा शि. कुलकर्णी
 बी.ए.डी.एड.
   ७.
 सौ.स्वप्नाली वि. कवटकर
 एस.एस.सी.,डी.एड.
   ८.
 सौ. सुखदा सु. प्रभूखानोलकर
 बी.ए.डी.एड.
   ९.
 सौ. सरोज शि. परब
 एस.एस.सी.,डी.एड.

10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *