शैक्षणिक

या प्राशालेत शिक्षण घेणा-या मुलामुलींची, शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचा-यांची शाखानिहाय माहिती खालीलप्रमाणे:

क्र.

 शाखा

तुकडयांची संख्या

  मुलामुलींची संख्या

 शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचा-यांची संख्या

 टोपीवाला हायस्कूल  २०  ८५०  ३८
 २  टोपीवाला ज्यु. काॅलेज  ०६  ५१३  ९+१ सी. एच.बी.
+ 2 स्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रम  ०८  १६४  ९+२ सी. एच.बी.
 एम. एम. परूळेकर प्राथमिक शाळा  ०९  २९७  ०९
जय गणेश इंग्लीश मिडीयम स्कूल  १०  ३७२  १६
श्री. सीताबाई श्री. घुर्ये प्री प्रायमरी स्कूल  ०३  १९३  ०८
संगणक वर्ग (आय. टी. सह)  ०३  १२८४  ०६
टंकलेखन वर्ग ०१ ७३ ०१